Revizija – pregled učinkovitosti in skladnosti

Notranja revizija na kadrovskem področju je ključna za zagotavljanje učinkovitega upravljanja s človeškimi viri v organizaciji. Ta pregled vključuje preverjanje kadrovskih postopkov, sledenje kadrovskim evidencam, ocenjevanje skladnosti s predpisi ter preverjanje učinkovitosti zaposlovanja in razvoja zaposlenih.

Transparentnost in pravilnost postopkov

Revizija na področju javnih naročil se osredotoča na preglednost in pravilnost postopkov pri izbiri ponudnikov. Preverja se skladnost z zakonskimi zahtevami, upoštevanje načel konkurence ter učinkovitost postopkov od priprave dokumentacije do izbire najugodnejšega ponudnika.

Revizija

Natančnost in zakonitost finančnih poročil

Revizija zaključnega računa vključuje preverjanje natančnosti in zakonitosti finančnih poročil organizacije. Osredotoča se na postopke priprave zaključnega računa, ustreznost računovodskih izkazov ter spoštovanje računovodskih standardov.

Učinkovito finančno upravljanje

Revizija proračunov občin se osredotoča na učinkovito finančno upravljanje sredstev v okviru proračunskih omejitev. Preverja se skladnost proračunskih postavk z dejanskimi izdatki, upravičenost porabe sredstev ter spoštovanje načel finančnega poslovanja.

Natančnost in varnost podatkov

Revizija inventure, osnovnih sredstev in sredstev v upravljanju zagotavlja natančnost evidence ter varnost podatkov o premoženju organizacije. Osredotoča se na sledljivost inventurnih postopkov, pravilnost evidentiranja osnovnih sredstev ter ustreznost varnostnih ukrepov za zaščito podatkov.

Nadzor prihodkov in upravljanja s terjatvami se osredotoča na učinkovito upravljanje finančnih sredstev organizacije. Pregleduje se pravilnost evidentiranja prihodkov, ustreznost postopkov upravljanja terjatev in izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganj povezanih s terjatvami.

Spoštovanje zasebnosti in zakonodaje

Revizija varstva osebnih podatkov se osredotoča na spoštovanje zasebnosti in zakonodaje o varstvu podatkov. Pregleduje se skladnost s predpisi, učinkovitost varnostnih ukrepov ter upravljanje in obdelava osebnih podatkov v skladu z zakonodajo.

Skladnost in učinkovitost procesov

Pregled internih aktov zajema skladnost in učinkovitost procesov, določenih v internih pravilih organizacije. Nadzor preverja, ali interni akti ustrezajo zakonodaji, ali so jasni in razumljivi ter ali

Varuh poslovnega delovanja proračunskih uporabnikov

Notranja revizija ni le notranji policaj, temveč ključni varuh poslovnega delovanja proračunskih uporabnikov. Njena vloga ni zgolj nadzorovati, ampak nuditi neodvisna zagotovila, ki varujejo organizacijo pred tveganji, ter priporočila, ki pripomorejo k izboljšanju poslovanja. Proračunski uporabniki morajo zato aktivno koristiti notranjerevizijsko storitev, da preprečijo izpostavljenost tveganjem in ohranjajo integriteto poslovanja.

Oblikovanje zagotovil in priporočil za učinkovito poslovanje

Naloga notranje revizije sega preko zgolj nadzora, saj se osredotoča na oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, učinkovitih ukrepov za obvladovanje tveganj ter podajanje konstruktivnih priporočil za izboljšave. Notranji revizor v tem poslu poglobljeno preučuje pretekle dogodke in procese, s poudarkom na ukrepih za izboljšanje poslovanja. Učinkovitost notranje revizije pa je močno povezana z okoljem nadzora, v katerem deluje.

Dodana vrednost za delovanje organizacije

Notranji nadzor se uveljavlja kot neodvisna in nepristranska dejavnost, katere osnovni cilj je dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. S sistematičnim in metodičnim pristopom ocenjuje ter izboljšuje uspešnost upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in splošnega upravljanja organizacije. Njena vloga je ključna pri pomoči organizaciji pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Tri obrambne linije v sodobnem sistemu nadzora

Sodobni sistemi nadzora so zasnovani z uporabo treh obrambnih linij, pri čemer je ena izmed njih notranja revizija. Prva linija, ki jo tvori vodstvo organizacije, ima odgovornost za vzpostavitev in učinkovito delovanje notranjih kontrol. Druga linija, ki oblikuje in nadzoruje razvoj sistema, je odgovorna za vzpostavitev notranjih kontrol v prvi liniji. Tretja linija predstavlja notranjo revizijo, katere vloga je zagotavljati ocene o delovanju notranjih kontrol, obvladovanju tveganj ter predlagati izboljšave, kjer se pokažejo potrebe.

Notranji nadzor tvori tretji steber v sodobnem okviru nadzora. Njegova vloga je še posebej pomembna, saj oblikuje zagotovila glede učinkovitosti notranjih kontrol, ukrepov za obvladovanje potencialnih tveganj in podaja konstruktivna priporočila za izboljšave, kadar je to potrebno. S svojo neodvisnostjo in strokovnostjo predstavlja ključno komponento celotnega sistema nadzora, ki zagotavlja učinkovito delovanje organizacije. Za druge proračunske uporabnike pa je predpisana najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. Takšna določila zagotavljajo redno in sistematično ocenjevanje poslovanja ter učinkovito upravljanje tveganj.

Organizacija notranje revizije

V praksi se lahko organizira na različne načine. Lahko deluje kot lastna notranjerevizijska služba znotraj organizacije ali pa proračunski uporabnik najame zunanjega izvajalca notranjerevizijskih storitev v celoti. Ta pristop pomeni, da notranjerevizijsko funkcijo izvaja zunanji strokovnjak ali podjetje, kar omogoča neodvisno ocenjevanje in strokovnost.

Napačno je prepričanje, da gre za orodje, ki je namenjeno zgolj sankcioniranju posameznikov ali organizacije ob ugotovljenih nepravilnostih. Pravzaprav je storitev osredotočena na reviziranje procesov in sprejemanje ukrepov obvladovanja tveganj v njih. S svojim delovanjem spodbuja izboljšave v organizaciji, kar pripomore k krepitvi njene vrednosti in učinkovitemu upravljanju.

Ključna vloga temeljne notranjerevizijske listine

Učinkovito se izvaja le, če je jasno opredeljena s temeljno notranjerevizijsko listino. To ključno dokumentacijo, ki jo pripravi revizorsko podjetje, je potrebno prilagoditi v skladu s Stališčem urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ št. zadeve: 0601‐8/2014/43 (december 2017).